1. شيرهاي کنترلي.

  در اين قسمت مي توانيد انواع شيرهاي کنترلي که عبارت اند از شير برقي، شير موتوري، شير فشارشکن، شير پنوماتيک، شير ديافراگمي، موتور و لينکيج و شير گاز را مشاهده نماييد.

 2. شيرهاي کنترلي.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1