1. پمپ لجن کش استيل.
 2. پمپ لجن کش استيل

  پمپ لجن کش استيل براي انتقال سيال هايي که خاصيت اسيدي و خورندگي زياد داشته باشد بکار مي رود . پمپ لجن کش استيل در دو نوع تک فاز و سه فاز توليد مي شود . جنس بدنه و پروانه اين پمپ از استيل استنلس مي باشد .

 3. پمپ کفکش و لجن کش - پمپ لجن کش استيل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:37
   Page:1 Of 2
  پمپ لجن کش استيل XSP 18-12/0/75S ليو

  پمپ لجن کش استيل XSP 18-12/0/75S ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 638
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,410,000
  1,300,000
  پمپ لجن کش استيل XSP 9-7/5/0/25S ليو

  پمپ لجن کش استيل XSP 9-7/5/0/25S ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 689
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  711,000
  645,000
  پمپ لجن کش استيل XSP 16/2-22/1/5S ليو

  پمپ لجن کش استيل XSP 16/2-22/1/5S ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 629
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,541,000
  1,430,000
  پمپ لجن کش استيل DW 150MA ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 150MA ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 95
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF10-15-1/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF10-15-1/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 60
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 10VX لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 10VX لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 148
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 15M لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 15M لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 111
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF25-10-2/2 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF25-10-2/2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 53
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 10VXT لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 10VXT لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 147
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DW 100T ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 100T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 91
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF15-10-1/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF15-10-1/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 56
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DW 100MA ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 100MA ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 94
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 100WQF100-8-5/5 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 100WQF100-8-5/5 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 37
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DX 80/2G پنتاکس

  پمپ لجن کش استيل DX 80/2G پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 102
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل RIGHT 100M 10 MT ابارا

  پمپ لجن کش استيل RIGHT 100M 10 MT ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 82
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 15VXT لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 15VXT لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 91
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل RIGHT 75MA 10 MT ابارا

  پمپ لجن کش استيل RIGHT 75MA 10 MT ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 63
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل RIGHT 100T ابارا

  پمپ لجن کش استيل RIGHT 100T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 75
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF9-22-2/2 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF9-22-2/2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 41
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 10 لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 10 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 87
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DW 200T ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 200T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 71
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل 50WQF15-15-2/2 سي ان پي

  پمپ لجن کش استيل 50WQF15-15-2/2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 37
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DOMO 15T لوارا

  پمپ لجن کش استيل DOMO 15T لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 95
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ لجن کش استيل DW 300T ابارا

  پمپ لجن کش استيل DW 300T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 64
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:37
   Page:1 Of 2