1. تصفيه آب ايستاده.

    تصفيه آب ايستاده به فرآيندي گفته مي شود که طي آن مواد شيمياي، آلايند، فلزات سنگين،گاز هاي معلق از آن حذف مي شود تا قابل آشاميدن يا مصرف کشاورزي گردد. اين دستگاه مجهز به خروجي آب سرد و آب ولرم تصفيه شده است و قابل استفاده جهت مصارف اداري مي باشد تصفيه به روش فيلتراسيون و برخي ديگر از روش اسمز معکوس براي تصفيه آب ايستاده استفاده مي کنند. تصفيه آب ايستاده به صورت تصفيه آب ايستاده مخزن دار توليد و در وب سايت دماپويا موجود مي باشد.

  2. تصفيه آب ايستاده.