1. مشعل دوگانه سوز.
 2. مشعل دوگانه سوز

  مشعل دوگانه سوز يا دو سوخته براي احتراق علاوه بر گاز از گازوئيل هم استفاده مي کنند . در بعضي مناطق قطعي گاز و تعميرات باعث بوجود آمدن مشکلات گرمايشي در کارخانجات ، ادارات و ساختمانهاي مسکوني مي شود و براي جلوگيري از اين مشکلات از مشعل هاي دوگانه سوز يا دو سوخته در موتورخانه هاي تاسيساتي استفاده مي شود ، با استفاده از يک مخزن ذخيره گازوئيل در موتورخانه در زمان قطعي گاز سوخت مشعل تغيير کرده و براي گرم کردن آب ديگ از گازوئيل استفاده مي شود .

 3. مشعل - مشعل دوگانه سوز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:107
   Page:1 Of 5
  مشعل دوگانه سوز ID 2100 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز ID 2100 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1089
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  13,400,000
  12,800,000
  مشعل دوگانه سوز DP 1 SP ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DP 1 SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1105
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  6,990,000
  6,700,000
  مشعل دوگانه سوز ID 2800 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز ID 2800 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 931
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  13,800,000
  13,200,000
  مشعل دوگانه سوز ID 1700 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز ID 1700 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 856
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  12,500,000
  12,200,000
  مشعل دوگانه سوز DP 2 A ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DP 2 A ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1106
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  10,200,000
  10,100,000
  مشعل دوگانه سوز DP 2 SP ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DP 2 SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 787
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  13,500,000
  13,200,000
  مشعل دوگانه سوز DJ 2 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DJ 2 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1095
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,700,000
  1,660,000
  مشعل دوگانه سوز DP 0 SP ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DP 0 SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 804
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,300,000
  4,200,000
  مشعل دوگانه سوز DP 1B SP ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DP 1B SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 814
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  8,100,000
  7,950,000
  مشعل دوگانه سوز ID 5800 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز ID 5800 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 810
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  43,100,000
  42,900,000
  مشعل دوگانه سوز DR 2 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DR 2 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 947
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,550,000
  1,500,000
  مشعل دوگانه سوز DP 3 SP ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DP 3 SP ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 797
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  23,500,000
  22,900,000
  مشعل دوگانه سوز DP 3 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DP 3 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 214
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  19,600,000
  19,300,000
  مشعل دوگانه سوز DP 0 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DP 0 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 202
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,500,000
  2,420,000
  مشعل دوگانه سوز ID 4400 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز ID 4400 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 260
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  41,000,000
  40,500,000
  مشعل دوگانه سوز DP 2 ايران رادياتور

  مشعل دوگانه سوز DP 2 ايران رادياتور

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 208
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  11,100,000
  10,800,000
  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND315BC

  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND315BC

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 241
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  15,600,000
  15,320,000
  مشعل دوگانه سوز کاوه MFGL500

  مشعل دوگانه سوز کاوه MFGL500

  کاوه
  تعداد بازدید: 242
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND350

  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND350

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 214
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  36,720,000
  36,250,000
  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND308

  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND308

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 298
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  9,300,000
  8,950,000
  مشعل دوگانه سوز پارس PM9-KHGM413

  مشعل دوگانه سوز پارس PM9-KHGM413

  پارس
  تعداد بازدید: 294
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND304

  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND304

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 212
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,800,000
  4,480,000
  مشعل دوگانه سوز کاوه MFGL1400

  مشعل دوگانه سوز کاوه MFGL1400

  کاوه
  تعداد بازدید: 190
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND325

  مشعل دوگانه سوز گرم ايران GND325

  گرم ايران
  تعداد بازدید: 191
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  16,100,000
  15,855,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:107
   Page:1 Of 5