1. فن کويل کانالي.
 2. فن کويل کانالي

  فن کويل کانالي براي انتقال حرارت و برودت تأمين شده توسط فن کويل به سالنهاي بزرگ يا راهروها استفاده مي شود . فن کويل کانالي درون سقف کاذب نصب و نسبت به سقفي داراي فن قوي تر با فشار استاتيکي بالاتري مي باشد . به دليل کانال‌کشي صداي اين نوع فن‌کوئل بسيار کمتر از نوع سقفي است .

 3. فن کويل-فن کويل کانالي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:15
   Page:1 Of 1
  فن کويل کانالي 1000 ميديا

  فن کويل کانالي 1000 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 607
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  فن کويل کانالي 1200 ميديا

  فن کويل کانالي 1200 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 545
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  فن کويل کانالي 1400ميديا

  فن کويل کانالي 1400ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 608
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  فن کويل کانالي 1600 ميديا

  فن کويل کانالي 1600 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 439
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  فن کويل کانالي 1000 تهويه

  فن کويل کانالي 1000 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 601
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,549,300
  2,523,000
  فن کويل کانالي 1800 ميديا

  فن کويل کانالي 1800 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 352
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  فن کويل کانالي 600 تهويه

  فن کويل کانالي 600 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 612
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,840,100
  1,820,000
  فن کويل کانالي 1800 تهويه

  فن کويل کانالي 1800 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 502
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,046,500
  4,006,000
  فن کويل کانالي 800 تهويه

  فن کويل کانالي 800 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 502
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,030,000
  2,009,700
  فن کويل کانالي 1200 تهويه

  فن کويل کانالي 1200 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 531
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,147,300
  3,115,000
  فن کويل کانالي 2000 تهويه

  فن کويل کانالي 2000 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 612
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,146,800
  4,105,000
  فن کويل کانالي 1600 تهويه

  فن کويل کانالي 1600 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 568
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,656,500
  3,620,000
  فن کويل کانالي 1400 تهويه

  فن کويل کانالي 1400 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 574
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,584,600
  3,548,000
  فن کويل کانالي 2200 ميديا

  فن کويل کانالي 2200 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 212
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  فن کويل کانالي 800 ميديا

  فن کويل کانالي 800 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 532
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:15
   Page:1 Of 1