1. فن کويل داکتي.
 2. فن کويل داکتي

  فن کويل داکتي سرمايش و گرمايش تأمين شده توسط فن کويل را به سالن هاي بزرگ يا راهروهاي هتل ها و ساختمان هاي بزرگ استفاده مي شود . فن کويل داکتي درون سقف کاذب نصب و داراي فن قوي تر مي باشد . صداي اين نوع فن‌کوئل به دليل کانال‌کشي بسيار کم است .

 3. فن کويل-فن کويل داکتي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1
  فن کويل داکتي استاتيک 2200 تراست

  فن کويل داکتي استاتيک 2200 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 933
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,120,000
  3,030,000
  فن کويل داکتي سه رديفه 800 تراست

  فن کويل داکتي سه رديفه 800 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 905
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,350,000
  1,310,000
  فن کويل داکتي 2000 آذرنسيم

  فن کويل داکتي 2000 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 495
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,520,000
  3,379,000
  فن کويل داکتي 800 آذرنسيم

  فن کويل داکتي 800 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 328
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,920,000
  1,843,000
  فن کويل داکتي سه رديفه 200 تراست

  فن کويل داکتي سه رديفه 200 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 950
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  650,000
  630,000
  فن کويل داکتي استاتيک 1000 تراست

  فن کويل داکتي استاتيک 1000 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 864
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,840,000
  1,780,000
  فن کويل داکتي استاتيک 800 تراست

  فن کويل داکتي استاتيک 800 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 378
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  فن کويل داکتي استاتيک 1800 تراست

  فن کويل داکتي استاتيک 1800 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 848
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,920,000
  2,830,000
  فن کويل داکتي 1400 آذرنسيم

  فن کويل داکتي 1400 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 317
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,920,000
  2,803,000
  فن کويل داکتي سه رديفه 600 تراست

  فن کويل داکتي سه رديفه 600 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 819
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,040,000
  1,000,000
  فن کويل داکتي استاتيک 1600 تراست

  فن کويل داکتي استاتيک 1600 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 865
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,880,000
  2,800,000
  فن کويل داکتي سه رديفه 1000 تراست

  فن کويل داکتي سه رديفه 1000 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 716
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  700,000
  680,000
  فن کويل داکتي 1200 آذرنسيم

  فن کويل داکتي 1200 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 272
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,250,000
  2,160,000
  فن کويل داکتي 1600 آذرنسيم

  فن کويل داکتي 1600 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 226
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,100,000
  2,976,000
  فن کويل داکتي استاتيک 1400 تراست

  فن کويل داکتي استاتيک 1400 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 777
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,100,000
  2,035,000
  فن کويل داکتي 1800 آذرنسيم

  فن کويل داکتي 1800 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 226
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,350,000
  3,216,000
  فن کويل داکتي 1000 آذرنسيم

  فن کويل داکتي 1000 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 210
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,000,000
  1,920,000
  فن کويل داکتي سه رديفه 500 تراست

  فن کويل داکتي سه رديفه 500 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 736
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  940,000
  910,000
  فن کويل داکتي سه رديفه 1200 تراست

  فن کويل داکتي سه رديفه 1200 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 703
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,610,000
  1,560,000
  فن کويل داکتي استاتيک 1200 تراست

  فن کويل داکتي استاتيک 1200 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 622
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,960,000
  1,900,000
  فن کويل داکتي سه رديفه 400 تراست

  فن کويل داکتي سه رديفه 400 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 572
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  790,000
  765,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1