1. فن کويل کاستي چهار طرفه.
 2. فن کويل کاستي چهار طرفه

  فن کويل کاستي چهار طرفه سرمايش و گرمايش محيط را تأمين و از انتقال الودگي جلوگيري مي کند. فن کويل هاي کاستي چهار طرفه مجهز به فن پيچي سه بعدي جهت کاهش مقاومت هوا مي باشد و در هتلها و ساختمانهاي اپارتماني و ساختمانهاي اداري کاربرد دارد .

 3. فن کويل-فن کويل کاستي چهار طرفه


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:30
   Page:1 Of 2
  فن کويل کاستي چهار طرفه 400 تهويه

  فن کويل کاستي چهار طرفه 400 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 540
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,791,300
  1,770,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 300 گرين

  فن کويل کاستي چهار طرفه 300 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 412
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,250,000
  1,104,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 400 گرين

  فن کويل کاستي چهار طرفه 400 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 329
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,300,000
  1,140,000
  فن کويل کاستي چهارطرفه 1200 ميديا

  فن کويل کاستي چهارطرفه 1200 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 741
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,200,000
  2,090,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 850 تراست

  فن کويل کاستي چهار طرفه 850 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 914
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,730,000
  1,680,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 800 گرين

  فن کويل کاستي چهار طرفه 800 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 449
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,650,000
  1,462,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 600 تهويه

  فن کويل کاستي چهار طرفه 600 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 547
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,846,300
  1,827,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 750 تراست

  فن کويل کاستي چهار طرفه 750 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 781
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,750,000
  1,700,000
  فن کويل کاستي چهارطرفه 300 ميديا

  فن کويل کاستي چهارطرفه 300 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 712
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,450,000
  1,377,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 600 گرين

  فن کويل کاستي چهار طرفه 600 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 412
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,550,000
  1,380,000
  فن کويل کاستي چهارطرفه 750 ميديا

  فن کويل کاستي چهارطرفه 750 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 595
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,750,000
  1,662,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 1500 تراست

  فن کويل کاستي چهار طرفه 1500 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 937
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,730,000
  2,650,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 1200 تهويه

  فن کويل کاستي چهار طرفه 1200 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 316
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,312,200
  2,290,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 600 تراست

  فن کويل کاستي چهار طرفه 600 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 720
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,710,000
  1,655,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 300 تهويه

  فن کويل کاستي چهار طرفه 300 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 329
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,635,300
  1,618,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 1200 گرين

  فن کويل کاستي چهار طرفه 1200 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 188
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,850,000
  1,624,000
  فن کويل کاستي چهارطرفه 850 ميديا

  فن کويل کاستي چهارطرفه 850 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 513
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,940,000
  1,843,000
  فن کويل کاستي چهارطرفه 950 ميديا

  فن کويل کاستي چهارطرفه 950 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 444
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,000,000
  1,900,000
  فن کويل کاستي چهارطرفه 500 ميديا

  فن کويل کاستي چهارطرفه 500 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 344
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,580,000
  1,500,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 300 تراست

  فن کويل کاستي چهار طرفه 300 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 546
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,300,000
  1,260,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 800 تهويه

  فن کويل کاستي چهار طرفه 800 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 307
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,989,900
  1,970,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 500 تراست

  فن کويل کاستي چهار طرفه 500 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 564
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,610,000
  1,560,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 400 تراست

  فن کويل کاستي چهار طرفه 400 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 564
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,420,000
  1,380,000
  فن کويل کاستي چهار طرفه 1000 گرين

  فن کويل کاستي چهار طرفه 1000 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 206
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,800,000
  1,656,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:30
   Page:1 Of 2