1. فن کويل ديواري.
 2. فن کويل ديواري

  فن کويل ديواري جهت تأمين سرمايش ، گرمايش و هواي مطبوع و همچنين جلوگيري از انتقال آلودگي مورد استفاده قرار مي گيرد . موارد استفاده از فن کويل ديواري در اماکن تجاري و ديواري مي باشد . اين دستگاه به صورت پنل روي ديوار نصب مي شود

 3. فن کويل- فن کويل ديواري


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:25
   Page:1 Of 2
  فن کويل ديواري 300 ميديا

  فن کويل ديواري 300 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 1433
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,360,000
  1,292,000
  فن کويل ديواري 500 ميديا

  فن کويل ديواري 500 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 1455
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,560,000
  1,482,000
  فن کويل ديواري 400 ميديا

  فن کويل ديواري 400 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 1119
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,460,000
  1,387,000
  فن کويل ديواري 600 ميديا

  فن کويل ديواري 600 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 850
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,610,000
  1,530,000
  فن کويل ديواري 400 تراست

  فن کويل ديواري 400 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 863
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,610,000
  1,577,000
   فن کويل ديواري 500 دايکين

  فن کويل ديواري 500 دايکين

  دايکين
  تعداد بازدید: 1312
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,550,000
  1,470,000
  فن کويل ديواري 400 تهويه

  فن کويل ديواري 400 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 759
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,535,600
  1,520,000
  فن کويل ديواري 300 تراست

  فن کويل ديواري 300 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 841
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,510,000
  1,479,000
  فن کويل ديواري 300P گرين

  فن کويل ديواري 300P گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 414
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  920,000
  800,000
  فن کويل ديواري 800 وستن

  فن کويل ديواري 800 وستن

  وستن اير
  تعداد بازدید: 257
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,490,000
  1,490,000
  فن کويل ديواري 600P گرين

  فن کويل ديواري 600P گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 423
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,150,000
  1,012,000
  فن کويل ديواري 600 وستن

  فن کويل ديواري 600 وستن

  وستن اير
  تعداد بازدید: 243
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,060,000
  1,060,000
  فن کويل ديواري 350 دايکين

  فن کويل ديواري 350 دايکين

  دايکين
  تعداد بازدید: 942
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,350,000
  1,270,000
  فن کويل ديواري 600S گلديران

  فن کويل ديواري 600S گلديران

  گلديران
  تعداد بازدید: 346
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,650,000
  1,550,000
  فن کويل ديواري 600 دايکين

  فن کويل ديواري 600 دايکين

  دايکين
  تعداد بازدید: 835
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,650,000
  1,600,000
  فن کويل ديواري 400S گلديران

  فن کويل ديواري 400S گلديران

  گلديران
  تعداد بازدید: 310
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,550,000
  1,455,000
  فن کويل ديواري 300 وستن

  فن کويل ديواري 300 وستن

  وستن اير
  تعداد بازدید: 205
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  830,000
  830,000
  فن کويل ديواري 600 تراست

  فن کويل ديواري 600 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 703
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,730,000
  1,695,000
  فن کويل ديواري 500 تهويه

  فن کويل ديواري 500 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 743
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,862,500
  1,840,000
  فن کويل ديواري 300S گلديران

  فن کويل ديواري 300S گلديران

  گلديران
  تعداد بازدید: 328
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,450,000
  1,360,000
  فن کويل ديواري 300 تهويه

  فن کويل ديواري 300 تهويه

  تهويه
  تعداد بازدید: 552
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,325,500
  1,312,000
  فن کويل ديواري 400 وستن

  فن کويل ديواري 400 وستن

  وستن اير
  تعداد بازدید: 216
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  940,000
  940,000
  فن کويل ديواري 500 تراست

  فن کويل ديواري 500 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 673
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,690,000
  1,656,000
  فن کويل ديواري 800P گرين

  فن کويل ديواري 800P گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 374
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,650,000
  1,426,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:25
   Page:1 Of 2