1. فن کويل سقفي توکار.
 2. فن کويل سقفي توکار

  فن کويل سقفي توکار تأمين کننده هواي مطبوع ، سرمايش و گرمايش بوسيله کويل آبگرم و آب سرد مي باشد . اين سيستم درون سقف نصب شده و براي ساختمان هاي مسکوني و تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد

 3. فن کويل-فن کويل سقفي توکار


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:46
   Page:1 Of 2
  فن کويل سقفي 1000 آذرنسيم

  فن کويل سقفي 1000 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1375
  امتیاز: 52

  قیمت به تـومان:
  1,495,000
  1,345,000
  فن کويل سقفي 200 آذرنسيم

  فن کويل سقفي 200 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1304
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  670,000
  603,000
  فن کويل سقفي 400 آذرنسيم

  فن کويل سقفي 400 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1309
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  852,000
  766,000
  فن کويل سقفي 800 آذرنسيم

  فن کويل سقفي 800 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1271
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,310,000
  1,179,000
  فن کويل سقفي 600 آذرنسيم

  فن کويل سقفي 600 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1234
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  936,000
  842,000
  فن کويل سقفي 300 آذرنسيم

  فن کويل سقفي 300 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1013
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  750,000
  675,000
  فن کويل سقفي توکار 600 گلديران

  فن کويل سقفي توکار 600 گلديران

  گلديران
  تعداد بازدید: 455
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  950,000
  895,000
  فن کويل سقفي 500 ميديا

  فن کويل سقفي 500 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 769
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  900,000
  855,000
  فن کويل سقفي 165 فرولي

  فن کويل سقفي 165 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 246
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,080,000
  1,080,000
  فن کويل سقفي توکار 300 گرين

  فن کويل سقفي توکار 300 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 409
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  750,000
  634,000
  فن کويل سقفي 400 وستن

  فن کويل سقفي 400 وستن

  وستن اير
  تعداد بازدید: 542
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  730,000
  730,000
  فن کويل سقفي 240 فرولي

  فن کويل سقفي 240 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 220
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,250,000
  1,250,000
  فن کويل سقفي 300 فرولي

  فن کويل سقفي 300 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 207
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,350,000
  1,350,000
  فن کويل سقفي توکار تهويه 800 فيلتر دار

  فن کويل سقفي توکار تهويه 800 فيلتر دار

  تهويه
  تعداد بازدید: 663
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,341,400
  1,327,000
  فن کويل سقفي 360 فرولي

  فن کويل سقفي 360 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 164
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,580,000
  1,580,000
  فن کويل سقفي توکار تهويه 1000 فيلتر دار

  فن کويل سقفي توکار تهويه 1000 فيلتر دار

  تهويه
  تعداد بازدید: 689
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,514,900
  1,500,000
  فن کويل سقفي توکار تهويه 600 فيلتر دار

  فن کويل سقفي توکار تهويه 600 فيلتر دار

  تهويه
  تعداد بازدید: 629
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,017,000
  1,006,000
  فن کويل سقفي توکار تهويه 1200 فيلتر دار

  فن کويل سقفي توکار تهويه 1200 فيلتر دار

  تهويه
  تعداد بازدید: 671
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,549,500
  1,534,000
  فن کويل سقفي توکار 800 گرين

  فن کويل سقفي توکار 800 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 336
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,150,000
  984,000
  فن کويل سقفي توکار تهويه 400 فيلتر دار

  فن کويل سقفي توکار تهويه 400 فيلتر دار

  تهويه
  تعداد بازدید: 675
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  912,000
  902,000
  فن کويل سقفي توکار 600 گرين

  فن کويل سقفي توکار 600 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 294
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  950,000
  828,000
  فن کويل سقفي توکار تهويه 200 فيلتر دار

  فن کويل سقفي توکار تهويه 200 فيلتر دار

  تهويه
  تعداد بازدید: 596
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  784,000
  776,000
  فن کويل سقفي توکار 1200 گرين

  فن کويل سقفي توکار 1200 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 287
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,400,000
  1,242,000
  فن کويل سقفي 440 فرولي

  فن کويل سقفي 440 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 227
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,720,000
  1,720,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:46
   Page:1 Of 2