دانستنیها


يونيت هيتر (Unit heater) چيست

يونيت هيتر (Unit heater) دستگاهي است که از آن براي گرم کردن فضاهاي بزرگ نظير سالنهاي سرپوشيده، سالن‌هاي کارخانجات و ... استفاده مي‌شود. يونيت هيتر از قسمتهاي زير تشکيل شده است  کويل با لوله‌هاي پره دار که در داخل آن آب گرم و يا بخار به عنوان حامل انرژي حرارتي جريان دارد بر حسب نوع يونيت هيتر ممکن است کويل صاف، مکعبي شکل، گرد و يا دايره‌اي شکل باشد.  پروانه و يا فن که وسيله عبور دادن هوا از کويل و به جريان انداختن هوا در داخل فضاي گرم شونده را بر عهده دارد. اين فن بر حسب ظرفيت و فشار هوادهي ممکن است از نوع ملخي و يا سانتريفوژ باشد. پره‌هاي جهت دهنده هوا که بوسيله آنها مي‌توان هواي خروجي از يونيت هيتر را به قسمتهاي مختلف محل گرم شونده هدايت کرد کابينت و يا محفظه که پروانه و کويل در داخل آن و پره‌هاي جهت دهنده هوا بروي آن نصب شده است.