دانستنیها


انواع فيلتر ها ؟

فيلترها خود داراي انواع مختلفي هستند. فيلتر هپا از کلاس H13 بر اساس استاندارد EN1822 ذرات هوا تا اندازه 0/3 ميکرون را با راندمان 99/97 % حذف مي‌کنند. اين فيلترها بخش زيادي از آلودگي‌هاي مربوط به ذرات معلق هوا را حذف مي‌کنند.فيلتر کربن اکتيو: اين فيلتر براي جذب آلودگي‌هايي که به شکل گاز در هوا وجود دارد استفاده مي‌شود.