دانستنیها


انواع ارورهاي کولرگازي ميديا

E1 , E2 , E3 , E4 = قطع يا اتصال کوتاه سنسور دما يونيت داخلي
E6 = عمل کردن محافظ يونيت خارجي
P4 = کم يا زياد بودن دماي اواپراتور دستگاه داخلي و خاموش شدن کمپرسور توسط برد کنترل
P5 = بالا بودن دماي کندانسور يونيت خارجي و خاموش شدن کمپرسور براي جلوگيري از اسيب ديدن
P9 = تنظيم کنترل هواي گرم و حفاظت عمل ديفراست از کار افتاده است

ارورهاي کولرگازي اينورتر ميديا و سري R
E1 = ارتباط بين يونيت داخلي و خارجي
E2 = قطع سيگنال صفر
E3 = خارج از کنترل بودن سرعت فن
E5 = قطع يا اتصال کوتاه سنسور بيروني
E6 = قطع يا اتصال کوتاه سنسور داخلي يا اواپراتور
P0 = محافظ جريان زياد IGBT  برد اينورتر
P1 = کم يا زياد بودن ولتاژ ورودي
P2 = محافظ دماي کمپرسور
P4 = راه اندازي کمپرسور اينورتر