دانستنیها


تعريف کمپرِسور يا متراکم کننده (Compressor)

کمپرسور وظيفه فشرده کردن و گردش گاز مبرد فريون را درون کانالهاي اواپراتور بر عهده دارد و باعث خنک شدن اواپراتور ميشود . کمپرسورها وسايلي هستند که با صرف انرژي مکانيکي ، سيال را با سرعت به درون خود مکيده و آنرا فشرده مي‌سازند ، دماي گازي که فشرده مي‌شود نيز افزايش مي‌يابد و براي پايين آوردن دماي آن معمولاً گاز پر فشار خروجي را از يک سيستم خنک‌کننده عبور مي‌دهند ، کمپرسور ها براي مصارف صنعتي و عمومي طراحي شده‌اند.